Van Berkel Multimedia | Algemene Voorwaarden Versie 1.20 | 1 november 2007

Van Berkel Multimedia, welke gevestigd is op Gierwal 3, 8347 JN te Eesveen. Ingeschreven te Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 05076947.

1. Definities

1.1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Van Berkel Multimedia wordt gesloten.
1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Van Berkel Multimedia.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Van Berkel Multimedia.
2.2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor Van Berkel Multimedia niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Van Berkel Multimedia gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Van Berkel Multimedia schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Van Berkel Multimedia heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door contractant, ontvangen en geaccepteerd door Van Berkel Multimedia.
4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt zowel voor webhosting pakketten evenals voor domeinnaamregistraties. Het contract wordt ontbonden indien de contractant schriftelijk en aangetekend heeft opgezegd.
5.3. Van Berkel Multimedia kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Berkel Multimedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. Van Berkel Multimedia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien contractant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Van Berkel Multimedia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
A. de contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
B. de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
C. de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
D. de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Van Berkel Multimedia zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en rechtspraak wordt begrepen.
7.2. Van Berkel Multimedia is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

8.1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2. Van Berkel Multimedia heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan op de website van Van Berkel Multimedia bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Van Berkel Multimedia.
9.2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Van Berkel Multimedia het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.
9.3. Van Berkel Multimedia stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
9.4. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.5. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Van Berkel Multimedia kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Van Berkel Multimedia een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
9.6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
9.7. In geval van automatische incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
9.8. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Van Berkel Multimedia is voldaan.
9.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Van Berkel Multimedia een rente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat contractant in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Het door Van Berkel Multimedia vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Van Berkel Multimedia.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Van Berkel Multimedia is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Van Berkel Multimedia weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Van Berkel Multimedia kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Van Berkel Multimedia of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Van Berkel Multimedia.
11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Van Berkel Multimedia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 100,-.
11.3. Iedere aansprakelijkheid van Van Berkel Multimedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.4. Contractant vrijwaart Van Berkel Multimedia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Van Berkel Multimedia.
11.5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Van Berkel Multimedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Van Berkel Multimedia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
11.6. Van Berkel Multimedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd promotiemateriaal.
11.7. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Van Berkel Multimedia mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
11.8. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan Van Berkel Multimedia. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Van Berkel Multimedia als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling.

13.1. Van Berkel Multimedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Van Berkel Multimedia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Van Berkel Multimedia zal contractant hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Van Berkel Multimedia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door Van Berkel Multimedia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

14. Reclame

14.1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Van Berkel Multimedia vervalt.
14.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Van Berkel Multimedia.
14.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
14.4. Reclame schort de verplichtingen van contractant niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden

15.1. Van Berkel Multimedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking op de website van Van Berkel Multimedia van de wijziging.
15.3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Berkel Multimedia en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.